MISSIE: Afval anders, beter, duurzamer, slimmer, goedkoper! 

Waarde behouden van grondstoffen binnen de bedrijfsvoering en waarde verschaffen aan af te danken materialen, zodanig
dat uw afvalstromen kostenneutraal kunnen worden afgevoerd. Dat is onze missie.

Een beter gebruik van afval moet leiden tot het terugbrengen van kosten, het verhogen van opbrengsten van restproducten en
tot een duurzamer manier van werken. Waar voor een ander afval het einde is van het bedrijfsproces, is het voor ons een start
van een zoektocht.

Deze zoektocht leidt tot aanbevelingen om de hoeveelheid afval terug te brengen (kostenbesparing), afvalstoffen op een
betere manier te scheiden (naar restwaarde), de restwaarde te optimaliseren en zo duurzaam mogelijk te handelen.

VISIE: Op naar een afvalkosten-neutrale bedrijfsvoering

Rewaste zet haar expertise en haar netwerk in voor bedrijven en overheden om afvalmanagement naar een hoger niveau te tillen.
Met goed afvalmanagement geven we u de kennis en controle op afvalstromen en ook de middelen om zaken te veranderen.

We zorgen altijd eerst voor inzicht in en controle op het gehele afvalproces. Dit geldt in alle gevallen, zowel voor bedrijven
als overheden.

De basis voor verbetervoorstellen is altijd hetzelfde en begint met een grondige analyse naar:

 • Hoeveelheden per tijdseenheid en afvalsoort
 • Bron van herkomst
 • Logistieke (inzamel-)processen
 • Inzicht in de handelingen naar soort
 • Vereiste tijd
 • Kosten (verwerkings-, huur-, transport- en internekosten)
 • Opbrengsten

Wij voeren deze afvalanalyse uit en introduceren een afvalstructuur. Deze is gericht op een vermindering van de afvalstroom en
hoogwaardigere toepassingen van de resterende afvalstoffen. Rewaste begeleidt uw bedrijf of organisatie en stippelt graag met u
een traject uit met haalbare doelen, meetmomenten en maatregelen om deze te behalen.

Wat doet Rewaste?

 1. Uitvoeren afvalscan
 2. Presentatie plan van aanpak met verbetervoorstellen
 3. Verzorgen afval coördinatie
 4. Aanmaken afvalstroomnummers
 5. Plaatsen containers
 6. Instructie personeel
 7. Inrichten afvalstoffenadministratie middels DigiWaste
 8. Verzorgen periodieke rapportages
 9. Korte communicatielijnen door een aanspreekpunt
 10. Proactief meedenken
 11. Ontzorgen
Rewaste gaat met haar klanten een langdurige samenwerking aan die gericht is op:
Kostenbesparing
Reductie van milieubelasting
Transparantie
Ontzorging
Voldoen aan wet- en regelgeving
Korte communicatielijnen en snelle reactietijd

Rewaste BVBA België
Amsterdamstraat 12
B - 2321 Meer

+32 (0) 497 401 028
+32 (0) 3 315 83 99

Rewaste WASTE SOLUTIONS BV Nederland
Kranebittenbaan 14
NL - , 3045 AW Rotterdam.

+31 (0) 6 460 425 95
+31 (0) 6 516 075 31